Štatút - časť 2.

7) Prihláška do súťaže

V prihláške je potrebné uviesť:
a) meno a priezvisko výrobcu - prípadne názov domáceho minipivovaru,
b) adresu výrobcu, telefonický a e-mailový kontakt,
c) rok a mesiac začatia domáceho varenia piva,
d) názov piva a kategóriu, do ktorej je pivo prihlásené,
e) uviesť, akým spôsobom bolo pivo pripravené (vrchné, spodné kvasenie), stupňovitosť, základné suroviny, resp. sladinový/mladinový koncentrát, pokiaľ bola použitá pšenica, pšeničný slad je požadované to označiť,
f) spôsob úhrady štartovného (daru) a spôsob dodania piva (osobne, poštou, cez kontaktnú osobu,...),
g) vyjadrenie záujmu pracovať v hodnotiacej komisii / porote – v akej kategórii.
Súťaže sa môžu zúčastniť domáci variči piva so svojimi pivami pripravenými zo sladových extraktov, základných surovín, resp. ich kombinácií. Pivá nesmú byť komerčne predávané a ani varené v oficiálnych pivovaroch.
Do degustačnej súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia zo Slovenska na základe vyplnenej prihlášky. Každý domáci varič (domáci pivovar) sa môže zúčastniť podľa vlastného záujmu v rôznych vyhlásených kategóriách (aj vo viacerých). V každej kategórii je však možné prihlásiť maximálne dve rôzne vzorky piva s rozdielnymi názvami, ktoré zodpovedajú svojimi charakteristickými vlastnosťami danej kategórii. V prípade nesprávneho zaradenia piva v prihláške si organizátori vyhradzujú právo preradiť prihlásenú vzorku do odpovedajúcej kategórie, respektíve vzorku zo súťaže vyradiť.
Prihlášky do súťaže „Domovaričská pivománia“je nutné doručiť organizátorom v elektronickej podobe najneskôr do 01. 10. na adresu: sutaz@domovaricskapivomania.sk resp. poštou na adresu organizátora: Ivo Křemen, Mlynárska 40/34, 926 01 Sereď. Prihlášky budú k dispozícii na web stránke: www.domovaricskapivomania.sk, prípadne si ju môžete vyžiadať od organizátorov.

8) Poplatky za účasť na degustačnej súťaži

Účastnícky poplatok (štartovné) je darom a za každý prihlásený druh piva je stanovený na 4 €. Poplatok je možné zaplatiť poštovou poukážkou na adresu: Ivo Křemen, Mlynárska 40/34, 926 01 Sereď, najneskôr dva dni pred súťažou, prípadne osobne - najneskôr však v deň konania súťaže, do 09:00 hod.. Finančné prostriedky z účastníckych poplatkov budú použité výhradne na organizáciu degustačnej súťaže (občerstvenie pre komisie, výrobu diplomov, nákup cien a poštové poplatky a iné výdaje spojené s organizáciou).

9) Spôsob dodania pív na degustačnú súťaž

Každý prihlásený účastník musí dodať svoje súťažné vzorky pív organizátorom najneskôr 2 dni pred konaním súťaže do 18:00 hod. Z každej prihlásenej vzorky je nutné odovzdať 3 x 0,5l, resp. 4 x 0,33l. Pivá, ktoré nebudú potrebné na súťažnú degustáciu, budú následne použité na nesúťažnú degustáciu podľa rozhodnutia organizátora súťaže. Fľašky musia byť označené neprilepeným štítkom (tzn. nie prilepenou etiketou) priviazaným, upevneným gumičkou apod., na ktorom bude uvedený minimálne názov piva, stupňovitosť, alebo obsah alkoholu, meno výrobcu (domáceho pivovaru) a súťažná kategória. Taktiež sa nepripúšťa označenie na korunkovom uzávere. Pokiaľ tieto podmienky nebudú splnené, organizátor má právo súťažné vzorky zo súťaže vylúčiť. Pri prípadnom zrušení súťažných kategórií, pri vyradení piva zo súťaže, alebo po zrušení celej degustačnej súťaže bude dotknutým záujemcom vrátené štartovné - dar vo výške 100% z celkovo zaplatenej sumy. Súťažné degustačné vzorky piva sa súťažiacim nevracajú. V prípade problémov s doručením pív kontaktujte včas organizátorov degustačnej súťaže.

10) Práca degustačnej komisie

a) Degustačná komisia pracuje neverejne v samostatnej miestnosti tak, aby nebola ovplyvňovaná ostatnými účastníkmi súťaže.
b) Pre jednotlivé kategórie môže byť zloženie komisie rôzne.
c) Hodnotenie je založené na individuálnom (nie kolektívnom) princípe. Degustátori nemajú svoje hodnotenie konzultovať s ostatnými členmi komisie.
d) Doba práce komisie pri hodnotení jednotlivých kategórií môže byť organizátorom primerane regulovaná v záujme toho, aby sa celková doba súťaže príliš nepreťahovala.
e) Každý degustátor bude v príslušnej kategórií hodnotiť individuálne, na samostatnom formulári, senzorické vlastnosti vzorky piva pridelením bodov. Počet bodov pridelených za jednotlivé vlastnosti zaznamená na hodnotiaci hárok, ktorý verifikuje svojím menom a podpisom.
f) Vstup do priestorov práce degustačnej komisie je pre ostatných účastníkom súťaže možné povoliť individuálne organizátorom súťaže a v jeho sprievode s tým, že nie je umožnená komunikácia (verbálna aj neverbálna) s členmi komisie.


pokračovanie štatút časť 3.