Štatút - časť 3.

10) Zloženie degustačných komisií

Hodnotenie pív v jednotlivých kategóriách budú vykonávať najmenej 5 členné degustačné komisie zložené z pivovarníckych odborníkov, členov Sekcie homebrewingu pri Asociácii malých nezávislých pivovarov na Slovensku, z radov domovaričov, prípadne aj iných hostí. Zloženie komisií pre jednotlivé kategórie je možné podľa potreby operatívne meniť podľa počtu prítomných degustátorov a množstva vzoriek v kategóriách.

11) Spôsob hodnotenia súťažných vzoriek a senzoricky hodnotené vlastnosti piva.

Hodnotené senzorické vlastnosti piva:
1) Vôňa (aroma) = max 10 bodov – hodnotí sa aróma zo sladov, chmeľov, estery a ostatné aromatické látky, charakteristická vôňa pre danú kategóriu, intenzita, identifikovateľnosť, harmónia, prirodzenosť.
2) Vzhľad/farba (appearance) = max 5 bodov – hodnotí sa farba, jasnosť a pena – trvanie, farba a zloženie peny, charakteristickosť farby pre danú kategóriu, čírosť, odtieň, uvoľňovanie CO2.
3) Chuť (flavor) = max 10 bodov – hodnotí sa identifikovateľná charakteristická chuť sladu, charakteristické chute z rôznych fermentačných procesov, plnosť, primeraná a charakteristická horkosť chmeľu, korenistosť, „dojazd“, pachute.
4) Pocit v ústach (mouthfeel) = max 5 bodov – hodnotí sa „telo“, primeranosť a intenzita nasýtenia CO2, trpkosť a ďalšie pocitové vnemy („teplo“ z vyššieho obsahu alkoholu, krémová chuť ... atď.)
5) Celkový dojem (overall impression) = max 20 bodov – hodnotí sa celkový dojem, celková vyváženosť a komplexnosť, harmonické spojenie senzorických vlastností. Identifikovateľnosť štýlu a splnenie charakteristík pre priradenie vzorky k danému štýlu.
Spolu môže degustátor prideliť jednej vzorke piva 50 bodov.

12) Spracovania výsledkov a oceňovanie

Po sčítaní bodových hodnotení všetkých degustátorov komisie sa výsledný súčet počtu bodov vydelí počtom degustátorov a násobí 2 – t.j. maximálny počet možných bodov je 100. Ocenenia sú zoradené do troch stupňov nasledovne:
a) Excelentné pivo (89,00 - 100 b) - účastník súťaže dostane diplom: Excelentné pivo
b) Vynikajúce pivo (75,00 - 88,99 b) - účastník súťaže dostane diplom: Vynikajúce pivo
c) Veľmi dobré pivo (59,00 - 74,99 b) - účastník súťaže dostane diplom: Veľmi dobré pivo

Poznámka: môže byť ohodnotených - ocenených aj viacero súťažných vzoriek pív, rozdiel nastáva len v počte získaných bodov, ktoré pivá dosiahli, nevylučuje sa ani rovnaký počet bodov.

Súčasne, podľa počtu bodov, najviac v poradí prvé tri pivá:
1. miesto = zlatá babarnička – účastník súťaže dostane vecnú cenu
2. miesto = strieborná babarnička – účastník súťaže dostane vecnú cenu
3. miesto = bronzová babarnička – účastník súťaže dostane vecnú cenu

Poznámka: Umiestnenia na prvých troch miestach môže získať iba jedna vzorka piva na každom víťaznom stupni. Pri rovnosti bodov je ďalším kritériom doplnkové najlepšie dosiahnuté hodnotenie, ktoré vykoná nezávislý rozhodca - komisár z radov prítomných účastníkov súťaže, ktorý určí finálne poradie. Komisár vykoná degustáciu iba pre odlíšenie poradia na 1. až 3. mieste určením, ktoré z porovnávaných vzoriek je komplexne lepšie. Komisára pre daný prípad vyžrebuje organizátor súťaže z prítomných domovaričov, resp. hostí.

d) Pri zisku menej ako 59 bodov sa ocenenie neudeľuje.
e) Degustátor hodnotí anonymné vzorky. Pre označenie vzoriek budú použité neutrálne číselné kódy zvolené tak, aby degustátor nemohol rozoznať, ktorého pivovariča a ktorú vzorku hodnotí.
f) Výsledky budú zverejnené v rozsahu: umiestnenie, číslo vzorky, meno domovariča, názov piva a pivovaru, získaný počet bodov.
g) Víťaz každej kategórie má právo používať oficiálne logo súťaže na propagáciu svojho umiestnenia s viditeľným uvedením, o ktorý ročník súťaže ide. Prítomným účastníkom budú diplomy odovzdané na mieste osobne po ukončení degustačnej súťaže, neprítomným budú zaslané poštou.

Poučenie všetkých degustátorov o spôsobe hodnotenia bude pred začiatkom degustačnej súťaže. Spracovanie výsledkov sa bude realizovať po ukončení každej kategórie. Za tým účelom bude v degustačnej miestnosti zriadené počítačové pracovisko s obsluhou a pripraveným programom na rýchle elektronické vyhodnocovanie. Výsledky budú priebežne uverejňované na viditeľnom mieste a po ukončení degustačnej súťaže budú uverejnené na webových stránkach organizátorov súťaže www.domovaricskapivomania.sk a Facebooku na profile Domovaričská pivománia do 48 hodín.

pokračovanie štatút časť 4.